โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

กองบัญชาการกองทัพบก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนนายร้อย จปร
โรงเรียนนายร้อยสามพราน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
มูลนิธิชัยพัฒนา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารรับรองเกษะโกมล
อาคารรับรองสวนสนฯ
อื่นๆ