โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

กาดฝรั่ง
อุทยานราชภักดิ์
Premium Outlet (เชียงใหม่)
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
ปตท. พิมาย
ทุ่งมะขามหย่อง
วัดสวนดอก
วัดพระเจ้าตนหลวง
บิ๊กเจียง (หนองคาย)
โพรมีนาดา (เชียงใหม่)
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
ร้านอาหาร