โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)